Thursday, August 18, 2011 Thursday, August 18, 2011

Tokyo Yakult Swallows 2
Yokohama Bay Stars 0
Jingu T - 3:03 Att. - 14,516
Game 14 ( Yakult: 9 - 2 (3) )

RHE
Yokohama 000
000
000 - 050
Yakult 100
100
00X - 240
WP :Akagawa ( 1 - 0 )
LP :Leach ( 1 - 3 )
Sv :Barnette ( 1S )
HR : [S] Balentien ( 24, 4th inn. off Leach, 0 on )
Yokohama
Yakult

AB HRBIBB HPSO
Shimozono, RF310101
Ishikawa, SS300001
Sledge, LF400002
Murata, 3B310101
Harper, 1B400002
Kinjo, CF400001
Fujita, 2B000120
Onuma, P000000
S.Ohara, P000000
Naito, PH100000
Hosoyamada, C210001
Nakamura, PH100000
Kurobane, C100000
Leach, P210000
Sanada, P000000
Watanabe, PH-2B110000

AB HRBIBB HPSO
Aoki, CF400001
Tanaka, 2B410000
Kawabata, SS211101
Hatakeyama, 1B310001
Balentien, RF211100
Miyamoto, 3B200100
Miyade, LF200000
Whitesell, PH100001
Oshimoto, P000000
Barnette, P000000
Kawamoto, C200101
Akagawa, P200001
Matsuoka, P000000
Kyuko, P000000
Fukuchi, LF100000

IP
BFH BBHB SOER
Leach, (L)5.22244032
Sanada0.1100000
Onuma1
300020
S.Ohara1
300010

IP
BFH BBHB SOER
Akagawa, (W)5.22543270
Matsuoka, (H)0.1210000
Kyuko, (H)1
200000
Oshimoto, (H)1
300020
Barnette, (S)1
300000
 |  Abbreviations  |  Site Map  |  back home